1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Коротков Николай Николаевич

Профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин

кандидат филологических наук, доцент
Коротков Николай Николаевич


E-mail: 
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Преподаватель, литературовед. На протяжении 1990–2001 гг. заведовал кафедрой белорусской литературы МГУ им А.А. Кулешова. В 2003–2007 гг. — руководитель секции журналистики кафедры белорусской литературы, 2007–2013 гг. — заведующий кафедрой журналистики Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.


Сфера научных интересов


история белорусской литературы ХХ века, журналистика


Список научных публикаций


Публикации в журналах, включенных в перечень ВАК Беларуси

 1. Караткоў, М. М. Аб эвалюцыi сацыяльных i эстэтычных поглядаў М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Весцi АН БССР. Серыя грамад. навук. — 1983. — № 1. — С. 89–95.
 2. Караткоў, М. М. Аб жанрава–стылявых формах ранняй прозы М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Весцi АН БССР. Серыя грамад. навук. — 1984. — № 1. — С. 91–95.
 3. Караткоў, М. М. Хто каго «зацюкаў», або Цэзар у масцы Гамлета (перачытваючы «Зацюканага» апостала А. Макаёнка) / М. М. Караткоў // Роднае слова. — 2002. — № 12. — С. 11–17.
 4. Караткоў, М. М. Якуб Кiрылавiч Усiкаў: вучоны, педагог, чалавек / М. М. Караткоў // Веснiк МДУ iмя А. А. Куляшова. — 2003. — № 2–3 (15). — С. 235–237.
 5. Караткоў, М. М. Аўтограф Янкi Журбы / М. М. Караткоў // Веснiк МДУ iмя А. А. Куляшова. — 2003. — № 4 (16). — С. 254–256.
 6. Караткоў, М. М. Беларус у апавяданнi «Роднае карэнне» Максiма Гарэцкага / М. М. Караткоў // Роднае слова. — 2004. — № 2. — С. 20–23.
 7. Караткоў, М. М. Праўда Боская і людская: ідэйна-вобразная сістэма драмы «Радавыя» Аляксея Дударава / М. М. Караткоў // Роднае слова. — 2009. — № 4 — С. 26–30.

Научные статьи, тезисы

 1. Караткоў, М. М. Аб стылi прозы М. Гарэцкага. Магiлёўскi дзяржаўны педагагiчны iнстытут iмя А. А. Куляшова. Магiлёў, 1985. Дэп. у IНIГН СССР 4.01.1985, — № 19268. — 30 с.
 2. Караткоў, М. М. Знаёмства працягваецца / М. М. Караткоў // Полымя. — 1985. — № 9. — С. 218–220.
 3. Караткоў, М. М. Аб некаторых асаблiвасцях мастацкай структуры раннiх апавяданяў М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Першыя Гарэцкiя чытаннi. Тэзiсы дакладаў i паведамленняў. — Горкi, 1992. — С. 44–49.
 4. Караткоў, М. М. Гарэцкi Максiм / М. М. Караткоў // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiяграфiчны даведнiк. — Т. 2. — Мінск.: Бел. Эн.,1993. — С. 148–150.
 5. Караткоў, М. М. Дзве рэдакцыi аднаго апавядання М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Гарэцкiя чытаннi.Тэзiсы дакладаў i паведамленняў. — Горкi, 1993. — С. 66–69.
 6. Караткоў, М. М. Аб жанрава–стылявых асаблiвасцях драмы М. Гарэцкага «Чырвоныя ружы» / М. М. Караткоў // Гарэцкiя чытаннi. Матэрыялы дакладаў i паведамленняў. — Мінск, 1994. — С.108–109.
 7. Караткоў, М. М. «Абразы жыцця» «Антон» М. Гарэцкага ў кантэксце тагачаснай беларускай лiтаратуры / М. М. Караткоў // Гарэцкiя чытаннi. Матэрыялы дакладаў i паведамленняў. — Мінск, 1996. — С. 12–19.
 8. Караткоў, М. М. Сацыяльна-фiласофская проза М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Гарэцкiя чытаннi. Матэрыялы дакладаў i паведамленняў першых мiжнародных чытанняў. — Мінск, 1997. — С. 75–81.
 9. Караткоў, М.М. Яшчэ раз пра аповесць Максіма Гарэцкага Дзве душы» / М. М. Караткоў // Terra alba. — 1. — Праблемы беларускага літаратуразнаўства (да 85–годдзя з дня нараджэння А. А. Куляшова). — Мінск : «Маладзёжнае навуковае таварыства», 2000. — С. 136–143.
 10. Караткоў, М. М. Якiмi iх помню / М. М. Караткоў // Акрыленыя словам: Зборнiк арт., успам., падрыхт. на асн. матэр. Рэсп. нав. канф. 1999 г. — Магiлёў : МДУ, 2001. — С. 14–19.
 11. Караткоў, М. М. «Аповесці Івана Андрэевіча» І. Шамякіна ў кантэксце яго творчасці / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Творчасць А. А. Куляшова і адукацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці» 6–7 лютага 2002 года. — Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова. — С.46–48.
 12. Караткоў, М. М. Ад пачатку да сучаснасцi / М. М. Караткоў // Кафедра беларускай лiтаратуры МДУ iмя А. А. Куляшова. Ад пачатку да сучаснасцi. — Магiлёў, МДУ, 2003. — С. 5–18.
 13. Караткоў, М. М. Раман М. Гарэцкага «Вiленскiя камунары»: ацэнкi i меркаваннi. / М. М. Караткоў // Куляшоўскiя чытаннi: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11–12 снежня 2003 г. : тэзісы дакладаў: у 2 ч. — Ч. 2. — Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — С. 189–191.
 14. Караткоў, М. М. Дзве мастацкiя версii адной гiсторыi («Каiн» Дж. Г. Байрана i «Загублены рай» А. Курэйчыка) / М. М. Караткоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання. Мiжкафедральны зборнiк навуковых прац. Фiлалогiя. Вып. 2. — Магiлёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — С. 23–30.
 15. Караткоў, М. М. Крымінальнаая хроніка ў газетах Магілёўшчыны: этычны аспект / М. М. Караткоў // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2008 году. 3–4 февр. 2009 г. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. — С. 211–212.
 16. Караткоў, М. М. Пакутлівы шлях да ісціны / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Магілёў, 24 красавіка 2009 года). — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — С. 29–31.
 17. Караткоў, М. М. Крымінальная хроніка ў газетах Магілёўшчыны / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі: у 2 ч. — Ч. 2. (29–30 красавіка 2010 г). — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. — С. 240–246.
 18. Караткоў, М. М. Раман І. Шамякіна «Крыніцы»: асаблівасці канфліктаў і шляхі раскрыцця характараў літаратурных герояў у іх кантэксце. / М. М. Караткоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання (творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. зб. навук.прац: Філалогія. Вып. 4 / пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — С. 112–149.
 19. Караткоў, М. М. Аб ацэнцы паэмы А. Куляшова «Сцяг брыгады» / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні: Материалы Международной научно-практической конференции. 27–28 апреля 2011 г. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. — С. 130–133.
 20. Караткоў, М. М. Вобраз Ігнатовіча ў рамане І. Шамякіна «Атланты і карыятыды» / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні: Материалы Международной научно-практической конференции. 26–27 апреля 2012 г. — Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С.135–138.
 21. Караткоў, М. М. Канфлікты і характары ў рамане «Крыніцы» Івана Шамякіна / М. М. Караткоў // Шамякін, І. П. Збор твораў. У 23 т. Т. 11. Крыніцы: раман / Іван Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. М. Мушынскага; паслясл. М. Караткова; Нац. акад. навук Беларусі. Ін–т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. — Мінск : Маст. літ., 2012. — С. 358–392.
 22. Караткоў, М. М. Біблейскія матывы ў драматургіі А. Дударава 1970–1980 гг. / М. М. Караткоў // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова, 15–16 мая 2013 г. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 302–305.
 23. Караткоў, М. М. «Кожны чалавек — загадка, і разгадаць яе нялёгка» / М. М. Караткоў // Шамякін, І. П. Збор твораў. У 23 т. Т. 15. Атланты і карыятыды : раман / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў Н. Гальго; паслясл. М. Караткова; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ. — Мінск : Маст. літ., 2013. — С. 424–461.
 24. Караткоў, М. М. Не загубі сябе, род чалавечы / М. М. Караткоў // Шамякін, І. П. Збор твораў. У 23 т. Т. 19. Злая зорка : раман / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў А. Васілевіч, Н. Дзенісюк; паслясл. М. Караткова; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ. — Мінск : Маст. літ., 2014. — С. 336–375.
 25. Коротков, Н. Н. Газета «Зямля і людзі» в 1992–2000 гг. / Н. Н. Коротков // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін: зборнік навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 360–364.

Учебно-методические издания

 1. Коротков, Н. Н. Дизайн газеты: учебно-методические материалы / Н. Н. Коротков. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. — 108 с. : ил.
2017-12-04-06-17-34ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Структурные подразделения
Факультеты
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров
Общая информация о факультете повышения квалификации и переподготовки кадров
Переподготовка
Повышение квалификации
График обучения
Расписание занятий
Факультет милиции
Факультет милиции
Отделение заочного обучения факультета милиции
Кафедры
Административной деятельности
Общая информация о кафедре административной деятельности
Личные страницы сотрудников кафедры административной деятельности
Оперативно-розыскной деятельности
Общая информация о кафедре оперативно-розыскной деятельности
Личные страницы сотрудников кафедры оперативно-розыскной деятельности
Уголовного процесса и криминалистики
Общая информация о кафедре уголовного процесса и криминалистики
Личные страницы сотрудников кафедры уголовного процесса и криминалистики
Социально-гуманитарных дисциплин
Общая информация о кафедре социально-гуманитарных дисциплин
Личные страницы сотрудников кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Лаборатория учебного телевидения
Прикладной физической и тактико-специальной подготовки
Общая информация о кафедре прикладной физической и тактико-специальной подготовки
Личные страницы сотрудников кафедры прикладной физической и тактико-специальной подготовки
Правовых дисциплин
Общая информация о кафедре правовых дисциплин
Личные страницы сотрудников кафедры правовых дисциплин
Отделы и службы
Учебно-методический отдел
Отдел кадров
Отдел организации научной, международной и издательской деятельности
Отдел организации научной, международной и издательской деятельности
Личные страницы сотрудников отдела организации научной, международной и издательской деятельности
Библиотека
О библиотеке
Каталог библиотеки
Отдел образовательных информационных технологий
Отдел идеологической работы
Отдел организационной работы и правового обеспечения
Отделение платных образовательных услуг
Отдел коммунально-эксплуатационного обеспечения
Отдел материально-технического обеспечения
Финансово-экономический отдел
Медицинская служба
Отделение профориентационной работы, информации и общественных связей
Оперативно-дежурная служба
Клуб
Гараж
Направления деятельности
Образовательная деятельность
Образовательный процесс
Научная деятельность
Научно-исследовательская работа
Конференции и семинары
Каталог сборников научных трудов, материалов конференций (семинаров)
Форма регистрации для участия в конференции (семинаре)
Научный репозиторий института
Идеологическая работа
Профориентационная работа
Международная деятельность
С благодарностью помним
70 лет славной истории
vestnik-mogilevskogo-instituta-mvdВестник института
2019-03-14-12-21-25Научный репозиторий института
Обучающимся
Расписание занятий
Учебные материалы кафедр
Административной деятельности
Оперативно-розыскной деятельности
Правовых дисциплин
Уголовного процесса и криминалистики
Социально-гуманитарных дисциплин
Прикладной физической и тактико-специальной подготовки
Электронные учебно-методические комплексы дисциплин
Рецензии на курсовые работы
Наши проекты
Информационно-образовательный портал
Юридическая клиника
Общая информация о "Юридической клинике"
Команда "Юридической клиники"
Электронное обращение в "Юридическую клинику"
Болонский процесс
Борьба с коррупцией

Если Вы заметили опечатку на сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+EnterКонтакты

Республика Беларусь
212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефон: 8-0222 72-31-77 (дежурная часть)
Факс: 8-0222 72-31-77

Институт в социальных сетях и не только

Мы в Instagram Мы в Одноклассники Мы в Вконтакте Наш YouTube-канал Наша RSS-лента новостей

Учреждения образования

Академия МВД Республики Беларусь
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный технологический университет
Белорусский государственный университет культуры и искусств
Белорусский государственный экономический университет
Белорусская государственная академия авиации
Витебская государственная академия ветеринарной медицины
Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого
Гродненский государственный аграрный университет
 Гродненский государственный  университет имени Янки Купалы
Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина
 Полесский государственный  университет

Полезные ресурсы

Портал Президента Республики Беларусь
Белорусское телеграфное агентство
Детский правовой сайт mir.pravo.by
Министерство образования
Министерство внутренних дел
Национальный правовой интернет-портал
Республиканский институт высшей школы
Республиканский веб-сайт abiturient.by